บทเรียนออนไลน์ ระดับประถม

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาสังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย

QR CODE ครั้งที่ 2 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย

QR CODE ครั้งที่ 3 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทย

QR CODE ครั้งที่ 4 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง เศรษฐศาสตร์

QR CODE ครั้งที่ 5 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6 วิชาสังคมศึกษา เรื่อง การเมืองการปกครอง

QR CODE ครั้งที่ 6 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง : ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

QR CODE ครั้งที่ 7 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง : ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

QR CODE ครั้งที่ 8 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง : หน้าที่พลเมือง

QR CODE ครั้งที่ 9 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10  วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง : หน้าที่พลเมือง

QR CODE ครั้งที่ 10 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11 วิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม : พัฒนาตนเอง

QR CODE ครั้งที่ 11 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12 วิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม : พัฒนาตนเอง

QR CODE ครั้งที่ 12 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13   วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน : การทักทาย และการตอบรับการทักทาย (Greeting)

QR CODE ครั้งที่ 13 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน : การแนะนำตนเอง และการแนะนำผู้อื่น(Introducing) 

QR CODE ครั้งที่ 14 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน : การกล่าวลา และการตอบรับการกล่าวลา(Leave Taking)

QR CODE ครั้งที่ 15 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน : จำนวนนับและลำดับที่

QR CODE ครั้งที่ 16 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17 วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน : การขอร้อง การออกคำสั่ง และการขอโทษ    

QR CODE ครั้งที่ 17 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18 วิชาประชาธิปไตยในชุมชน : ประชาธิปไตยในชุมชน

QR CODE ครั้งที่ 18 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19 วิชาประชาธิปไตยในชุมชน : ประชาธิปไตยในชุมชน

QR CODE ครั้งที่ 19 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์