บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้
   

 

 

ครั้งที่ 2 วิชาสังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์ทางกายภาพทวีปเอชีย

QR CODE ครั้งที่ 2 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 3 วิชาสังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์ทางกายภาพทวีปเอเชีย

QR CODE ครั้งที่ 3 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 4 วิชาสังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์ทางกายภาพทวีปเอเชีย

QR CODE ครั้งที่ 4 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 5 วิชาสังคมศึกษา เรื่องประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

QR CODE ครั้งที่ 5 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 6 วิชาสังคมศึกษา เรื่องการเมืองการปกครอง

R CODE ครั้งที่ 6 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 7 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

R CODE ครั้งที่ 7 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 8  วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

R CODE ครั้งที่ 8 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 9 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องความเป็นมา หลักการ เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

R CODE ครั้งที่ 9 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 10 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องหลักสิทธิมนุษยชน

R CODE ครั้งที่ 10 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 11 วิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เรื่องการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

R CODE ครั้งที่ 11 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 12 วิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เรื่องแนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

R CODE ครั้งที่ 12 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 13 ชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องการโต้ตอบโทรศัพท์ (Telephone Conversation)

R CODE ครั้งที่ 13 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 14 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องการพูดแสดงความคิดรูปแบบต่างๆ

R CODE ครั้งที่ 14 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 15 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องประโยคต่างๆ ในภาษาอังกฤษ (Different Types of English Sentences)

R CODE ครั้งที่ 15 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 16 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องประโยคความรวม (Compound Sentence)

R CODE ครั้งที่ 16 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 17 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องอดีตกาล (Past Tense)

R CODE ครั้งที่ 17 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 18 วิชาชุมชนแห่งการเรียนรู้ เรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้

R CODE ครั้งที่ 18 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 19 วิชาชุมชนแห่งการเรียนรู้ เรื่องชุมชนแห่งการเรียนรู้

R CODE ครั้งที่ 19 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์