บทเรียนออนไลน์ ระดับประถม

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาตร์ เรื่องจำนวนและการดำเนินการ

QR CODE ครั้งที่ 2 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาคณิตศาตร์ เรื่อง เศษส่วน

QR CODE ครั้งที่ 3 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4 วิชาคณิตศาตร์ เรื่อง ทศนิยม

QR CODE ครั้งที่ 4 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 วิชาคณิตศาตร์ เรื่อง ร้อยละ การวัดความยาวและระยะทาง

QR CODE ครั้งที่ 5 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6 วิชาคณิตศาตร์ เรื่อง การวัดความยาวและระยะทาง

QR CODE ครั้งที่ 6 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 วิชาคณิตศาตร์ เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

QR CODE ครั้งที่ 7 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8 วิชาคณิตศาตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

QR CODE ครั้งที่ 8 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9 วิชาคณิตศาตร์ เรื่อง ระบบนิเวศน์

QR CODE ครั้งที่ 9 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและพลังงานเพื่อชีวิต

QR CODE ครั้งที่ 10 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานในชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์พลังงาน

QR CODE ครั้งที่ 11 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง

QR CODE ครั้งที่ 12 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13  วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 13 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 14 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง คิดเป็น

QR CODE ครั้งที่ 15 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การทำวิจัยอย่างง่าย

QR CODE ครั้งที่ 16 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17 วิชา เรื่อง

QR CODE ครั้งที่ 17 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18 วิชาลูกเสือ กศน. เรื่อง ลูกเสือกับการพัฒนาการลูกเสือโลกคุณธรรมจริยธรรมของลูกเสือ    วินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทักษะลูกเสือ การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

QR CODE ครั้งที่ 18 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19 วิชาลูกเสือ กศน. เรื่อง ทักษะลูกเสือความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม

QR CODE ครั้งที่ 19 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์