บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้
   

 

 

ครั้งที่ 2 วิชาคณิตศาตร์ เรื่องจำนวนและการดำเนินการ

QR CODE ครั้งที่ 2 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 3 วิชาคณิตศาตร์  เรื่องเศษส่วนและทศนิยม

QR CODE ครั้งที่ 3 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 4 วิชาคณิตศาตร์  เรื่องปริมาตรและพื้นที่ผิว

QR CODE ครั้งที่ 4 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 5 วิชาคณิตศาตร์  เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

QR CODE ครั้งที่ 5 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 6 วิชาคณิตศาตร์  เรื่องสถิติ

R CODE ครั้งที่ 6 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 7 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

R CODE ครั้งที่ 7 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 8 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

R CODE ครั้งที่ 8 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 9 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสารเพื่อชีวิต

R CODE ครั้งที่ 9 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 10 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการใช้ประโยชน์

R CODE ครั้งที่ 10 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 11 วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องดาราศาสตร์เพื่อชีวิต

R CODE ครั้งที่ 11 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 12 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการเรียนรู้ด้วยตนเอง

R CODE ครั้งที่ 12 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 13 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการใช้แหล่งเรียนรู้

R CODE ครั้งที่ 13 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 14 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการจัดการความรู้

R CODE ครั้งที่ 14 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 15 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการคิดเป็น

R CODE ครั้งที่ 15 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 16 วิชาทักษะการเรียนรู้ เรื่องการคิดเป็น

R CODE ครั้งที่ 16 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 17 วิชากทักษะการเรียนรู้ เรื่องการวิจัยอย่างง่าย

R CODE ครั้งที่ 17 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 18 วิชาลูกเสือ เรื่องการลูกเสือไทย และการลูกเสือโลก

R CODE ครั้งที่ 18 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

 

ครั้งที่ 19 วิชาลูกเสือ เรื่องการเขียนโครงการและการปฐมพยาบาล

R CODE ครั้งที่ 19 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์