ประวัติความเป็นมา กศน.ตำบลโชคนาสาม

ภาพภายในอาคาร กศน.ตำบลโชคนาสาม

          

          กศน.ตำบลโชคนาสาม ได้รับความอนุเคราะห์อาคารเรียนจาก อบต.โชคนาสาม  บ้านโชคนาสาม ตำบลโชคนาสาม  แต่เดิมเป็นอาคารอเนกประสงค์  ซึ่งมีลักษณะที่ตั้งเป็นอาคารเอกเทศ  ชั้นเดียว สามารถเป็นสถานที่จัดกิจกรรมภายใน/นอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดี  มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

         ชื่อ กศน.ตำบลโชคนาสาม  สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ที่ตั้ง : สถานที่ตั้ง/การติดต่อ  ที่อยู่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโชคนาสาม  เลขที่ 88 หมู่ที่ ๒  บ้านโชค  ตำบลโชคนาสาม  อำเภอปราสาท        จังหวัดสุรินทร์  โทรศัพท์ 087-5023043  

พิกัด :14.5627317,103.2271821

ครู กศน.ตำบลโชคนาสาม

นางสาววงเดือน  รัตนกรณ์

ครู กศน.ตำบล

 

นางสาวปิยาภรณ์  สายสินธุ์

ครู ศรช.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพอาคารและกิจกรรม กศน.ตำบลโชคนาสาม