วันที่ 19 มกราคม 2564 กศน.อำเภอปราสาท โดยนางอรสา  สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท และบุคลากร กศน.อำเภอปราสาท ดำเนินการจัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การสื่อสาร และการดำเนินชีวิต ของนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ กศน.ตำบลโชคนาสาม