วันที่ 23-24 เดือนมกราคม 2564กศน.อำเภอปราสาท โดยนางอรสา  สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท และบุคลากร กศน.อำเภอปราสาท ดำเนินการจัดโครงการสอนเสริมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 2/2563ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ กศน.ตำบลโชคนาสาม กศน.อำเภอปราสาท