วันที่ 29 มกราคม 2564 กศน.อำเภอปราสาท โดยนางอรสา  สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท และบุคลากร กศน.อำเภอปราสาท ดำเนินการจัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข สำหรับนักศึกษากศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ กศน.ตำบลโชคนาสาม กศน.อำเภอปราสาท